top of page
Vyhledat

Obchodní podmínky

Aktualizováno: 6. 4. 2023OBCHODNÍ PODMÍNKY

Petra Kábová IČ: 87395436 se sídlem: Macešková 491, Osnice, 25242 www.pkaaba.com (dále jen „Prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pkaaba.com (dále jen „Internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá nabídka zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Webová stránka Internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.3. Webová stránka Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2301968401/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“). Při volbě platby bankovním převodem uhradí Kupující cenu Objednávky před jejím vyřízením na Účet prodávajícího. Pro vyřízení Objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo Objednávky a který Kupující získá při dokončení Objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na Účet prodávajícího.

- Bezhotovostně platební kartou. Kupující bude po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude kupní cena odečtena z účtu Kupujícího.

- V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si Prodávající vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně Objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (dle čl. 2.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, tj. do čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupující zašle na adresu elektronické pošty Prodávajícího p.kaaba@volny.cz, přičemž ve zprávě by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo Objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

4.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2. Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud si Kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, Prodávající není povinen mu jakékoli jím nově objednávané zboží zaslat.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží splňuje požadavky právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v článku 6.2. Obchodní podmínky se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení způsobené jejím běžným používáním, na použité zboží pro vadu odpovídající míře použití nebo opotřebení, nebo pokud to bylo způsobeno povahou zboží.

6.4. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na spotřebním zboží, do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Kupující informuje Prodávajícího o uplatnění práva z vadného plnění na e-mailové adrese Prodávajícího p.kaaba@volny.cz a ve zprávě by měla být popsána vada, za níž následuje alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo Objednávky a označení zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující získává vlastnictví zakoupeného zboží jeho převzetím. Po převzetí zboží přechází na kupujícího rovněž nebezpečí poškození zboží.

7.2. Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 let. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy p.kaaba@volny.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

7.4. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, odpovídá za soudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Kupní smlouvy. Platformu pro online řešení sporů umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr lze použít k řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím pro účely výkonu práv a povinností z Kupní smlouvy. Pokud si Kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen správně a pravdivě uvést své osobní údaje v objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5. Prodávající může zmocnit třetí osobu ke zpracování osobních údajů Kupujícího jako zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předány třetím osobám bez předchozího souhlasu Kupujícího.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl informován, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel (článek 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou: - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel vyloučil takto vzniklou situaci.

8.9. Pokud Kupující požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen tyto informace poskytnout. Prodávající má právo požadovat za poskytnutí informace podle předchozí věty přiměřenou úhradu nepřesahující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZPRÁV

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na svém počítači. V případě, že je nákup na webových stránkách možný a jsou splněny povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy bez uložení tzv. Cookies na počítači Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1. Sdělení týkající se vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, zejména pokud jde o odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena na elektronickou adresu prodávajícího nebo poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená a účinná v okamžiku doručení poštou, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy provedeného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zasláno Kupujícího ve lhůtě pro odstoupení.

10.2. Za doručené se považuje také oznámení, jehož přijetí bylo odmítnuto adresátem, které nebylo vyzvednuto během doby skladování nebo bylo vráceno jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany si mohou navzájem doručovat běžnou korespondenci e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webových stránkách Prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nahradí ho neplatné ustanovení ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Změny Kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

- e-mailová adresa: p.kaaba@volny.cz,

- telefon: +420 776 792 291

- adresa pro doručování: Petra Kábová, Macešková 491, Osnice 25242

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.1.2022.

89 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page